Урыўкі з перакладаў
на гаворку вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна

Вядомы беларускі дыялектолаг Фёдар Клімчук з'яўляецца актыўным змагаром за захаванне роднай па-лескай культуры. Ён з'яўляецца старшынёй грамадскага аб'яднання "Заходнепалескае навукова-краяз-наўчае таварыства "Загароддзе"", створанага ў 1995 г.

Вучоны зрабіў шмат перакладаў на родную гаворку вёскі Сімановічы Драгічынскага раёна: "Слова аб палку Ігаравым" (1966), "Страшную помсту" М.В. Гогаля (1966), 11 глаў апавядання "Казакі" Л.М. Талстога (1968-1978), першую песнь "Іліяды" (1984-1986), частку "Новага Запавету" (1993-1998). У 1983 г. Ф. Клімчук склаў машынапісны зборнік (на правах рукапісу) "Пераклады твораў Л.М. Талстога на гаворкі Палесся". Зборнік прысвечаны 150-годдзю з дня нараджэння Л.М. Талстога і 60-годдзю з дня нараджэння яго праўнука М.І. Талстога, зрабіўшага вялікі ўклад у даследаванне Палесся. У зборніку 270 машынапісных старонак з тэкстамі на гаворках беларускага, украінскага і рускага Палесся - вобласці, якая займае прастору ад Брэста да Калугі. Аўтарамі шматлікіх перакладаў з'яўляюцца навукоўцы, выкладчыкі вузаў, настаўнікі, студэнты, вучні і інш.

Магчыма, на Палессі знойдуцца мецэнаты што дапамогуць выдаць усе гэтыя пераклады вядомага даследчыка і падвіжніка Фёдара Клімчука. Прапануем чытачу невялікую частку гэтай шматгадовай і тытанічнай працы.

У ніжэйпададзеных тэкстах знак апострафа азначае націск. - Рэд.

Урывак з 1-й песні "Іліяды" Гамера
(Пераклад са старажытнагрэчаскай мовы)

  Зэвс вырну'вся в хоро'мы, і Богы' с прысто'лув зыйшлы',
  Шоб судосы'тысь с свойі'м ба'тьком; ны сты'шчыв ны оды'н з быссмэ'ртных,

 1. Сэ'дячы, жда'ты ёго', і всі с пова'гыю вста'лы.
  Там вин на тро'ны сів; алэ' господы'ня Гэра
  Всэ пові'дала, пуба'чывшы, як з йім ра'йілась
  Дочка' старо'го, шо в мо'ры, сырыброно'га Фытыда.
  Одра'зу ж с сва'ркыю накы'нулась на Зэвса Кроныёна:
 2. "Хто з быссмэ'ртных, паску'дыско, ра'йівся с то'бою?
  Зна'ю, тобі' до'брэ завсі'ды од мынэ' тайі'тысь;
  Ны'ґды ты сам по свою'й во'лі
  Мыні' того', шо ду'майіш, ны нава'жывся сказа'ты!"
  Юй отка'зував Биг, ба'тько і быссмэ'ртных, і смыртэ'лных:
 3. "Гэра, ты ны на'дься ві'даты всі мойі' ду'мкы;
  Бо гэ'тэ тыбэ' до добра' ны довыдэ', хоч ты мыні' й жи'нка!
  Шо мо'жна пові'даты, то ны'ґды ныхто' ны пові'дае
  Впырі'дж тыбэ', ны з людэ'й, ны з Богы'в.
  А вжэ як сам я, быз Богы'в, шось заду'маю зробы'ты,
 4. То ты мынэ' ны допы'туйся, і сама' ны выві'дуй".
  Тоды' знов гы'ркнула зыкра'та Богы'ня Гэра:
  "Кроныду паску'дный, шо ты бляву'скайіш!
  Я ны'ґды ны тыбэ' выпы'туваты, ны сама' выві'дуваты
  Вік ны хоті'ла; спокы'йно завсі'ды заду'муйіш, шо хо'чэш.
 5. Я й за'рэ оно' за однэ' бою'сь, шоб тыбэ' ны звыла'
  Дочка' старо'го, шо в мо'ры, срыброно'га Фэта:
  Вона' ж ранэ'нько сыді'ла с тобо'ю і колі'на твойі' обныма'ла;
  А ты юй хыта'в голово'ю, як я ба'чу, хо'чучы за Ахылэса
  Одомсты'ты, алэ' й мно'го аха'йцюв загубы'ты ко'ло йі'хых кораблі'в".
 6. А ля йійі' одка'зував Зэвс хмарого'нэць:
  "Чудна'я ты! Всэ ты взы'рыш, і з гочэ'й мынэ' ны спуска'йіш!
  Алэ' зробы'ты ныц ты зо мно'ю ны зро'быш, ма'ло того',
  Од мого' сэ'рця откы'нысся, збры'дныш мыні', і з-за гэ'того тобі' ліпш ны бу'дэ!
  Шо вжэ було', то було', алэ' як я схоті'в, то так бу'дэ!
 7. А ты мовчы', сыды' і робы' то'е, шо я скажу'!
  І ныхто' з олымпыйськых Богы'в тобі' ны помо'жэ,
  Як я, розозлы'вшысь, прыложу' до тыбэ' свойі' прывда'лы ру'кы".
  Як сказа'в, то зляка'лась ёго' зыкра'та Богы'ня Гэра
  І, мовчачы', сыді'ла, втыхомі'рывшы свое' сэ'рцэ.
 8. І в Зэвсовых хоро'мах Богы' засмуты'лысь.
  Алэ' тут ма'йстэр Гыфэст став говоры'ты,
  Годячы' свою'й матыры Гэры, хоро'шуй, як кві'тцы:
  "Быда' бу'дэ вылі'ка, а мо'жэ й зусі'м ныпопра'вна,
  Як вытэ' з-за людэ'й гэ'так ворогу'йітэ злы'сно!
 9. Шо сырыд Богы'в ро'бытэ сва'рку! Ны бу'дэ
  Ра'дості од сма'чного обі'да, як позлымо'сь оды'н на одного'!
  Ма'ты, тыбэ' я пырыко'ную, хоч і сама' ты розу'мныця,
  Ля царя' Зэвса покоры'тысь, бо шоб вин чя'сом
  Ны розыйшо'вся гні'вом да ны сколоты'в нам хоро'шого обі'да.
 10. Бо як схо'чэ ба'тько Олымпыйськый, шо бля'шэ гро'мом,
  То всіх с прысто'лув поскыда'е, бо він тут найду'жчый!
  Ма'ты, попрэ'буй вговоры'ты осы'лка ласка'вымы слова'мы,
  І одра'зу в Олымпыйця до нас сэ'рцэ одля'жэ".
  Так вы'казавсь і, вста'вшы, блышчя'чого ку'бка з дном пудви'йным
 11. Ма'тыры мы'луй пудно'сыть і знов юй так гово'рыть:
  "Мы'ла ма'ты, потырпы' і вы'трывай, як бы ны було' тобі' кры'вдно!
  Ны довыды' до того', шоб сын ба'чыв,
  Як Зэвс тыбэ' бу'дэ лупы'ты кулака'мы; бо я ны ма'тыму
  сы'лы тыбэ' обороны'ты.
 12. Вин ужэ' ко'лысь мынэ' за то'е, шо заступы'вся,
  Грэ'мынув, за но'гу схваты'вшы, і скы'нув з ныбэ'ського поро'га:
  Па'дав, лыті'в я ввэсь дэнь (ввыздэ'нь), і як захо'дыло я'снэ со'нцэ,
  Впав на хороші'зный Лымнос, вжэ лэ'дьшо ды'шучы,
  То там сынтыйськы лю'дэ мынэ' прыйнялы' хорошэ'".
 13. Сказа'в вин так; осмыхну'лась Богы'ня, білоті'ла Гэра,
  І з усмі'шкыю од сы'на хвайню'ського ку'бка взяла'.
  Вин і дру'гым Бога'м, почына'ючы с пра'вого бо'ку,
  Соло'дкый мыдо'к пудно'сыть, чэ'рпаючы ку'бком с чя'шы.
  Смі'хом нывдэ'ржным хлёхо'нулы святы'йі Богы' ныбэ'ськы,
 14. Пуба'чывшы, як с ку'бком Гыфэст по хоро'мах то туды', то сюды шя'хайіцьця.
  Так ввыздэ'нь, по'кы ны зайшло' со'нцэ, святы'йі Богы'
  Всэ бынкытова'лы, роскошу'ючы за столо'м і высылячы' сырця'
  Го'лосом хва'йныйі лі'ры, на яку'й спра'внымы па'льцямы грав, во'дячы по стру'нах, хоро'шый Ополон,
  І спыва'ннем му'зэй, шо пудспі'вувалы Ополоновуй му'зыцы хва'йнымы дыліка'тнымы голоса'мы.
 15. А як зайшло' я'снэ со'нцэ,
  То Богы' схоті'лы опочы'ты, і ка'жон з йіх пошо'в в свою' хоро'мыну,
  Шо ка'жному з йіх на пагуркова'тому Олымповы
  Хытра'к Гыфэст кульга'вый так доложы'вся, шо бы шклянкы' поодбудо'вував.
  Зэвс, найодпові'днішый Олымпыець, пошо'в до свэ'йі постэ'лі,
  Дэ вин за'вшы опочыва'в, як ёго' брав соло'дкый сон;
 16. Там вин, зайшувшы, зопочы'в, а коло ёго лыгла' пы'шна Гэра.

Пераклад зроблены ў 1986 г.


Урывак з 5-й главы аповесці Л.М. Талстога "Казакі"

Ба'ба Уліта, жи'нка хору'нжого і шко'льного учі'тіля, гэ'так як і другы'йі, вы'йшла до ворі'т свого' двора' і ждэ скоты'ну, шо жынэ' по гу'лыці йійі' ді'вчына Мар'я'нка. Вона' ны вспі'ла шэ очыны'ты воро'та, як вылы'зна бу'йволыця, втыка'ючы од кумарі'в, прола'муйіцьця круз воро'та; за е'ю пома'лу йдуть найі'джаны коровы', познаючы' вылі'кымы гочы'ма свойі'х господы'нь і односта'йно свы'шчучы хвоста'мы сыбэ' по бо'ках. Стри'йна хорошу'ха Мар'янка прохо'дыть чы'рыз воро'та, зачыня'е йіх і шо е сы'лы быжы'ть розлучя'ты на дворі' скоты'ну. "Роззу'йся, чо'ртова ді'вко, - крычы'ть маты, - а то чувякы' зусі'м потопта'ла". Мар'янка ныц ны гні'вайіцьця, шо йійі' назва'лы чо'ртовыю ді'вкыю, прыйма'е гэ'ты слова' за ла'ску і высёло' да'лэй ро'быть свое' ді'ло. Ліцо' Мар'янкы прызакры'тэ ху'сткыю. На юй ро'зова ко'хта і зылё'ный бышме'т. Йійі' ра'зом з гла'ткыю здоро'выю скоты'ныю вжэ ны выдно' за пові'ттю, і оно' чу'ты с клі'ті йійі' го'лос, шо ла'сково вспоко'юе бу'йволыцю: "Ны постойі'ть! О'тяка ты! Ну пошла', ну, моя' хоро'шынька!.." Ху'тко прыхо'дыть ді'вка с старэ'ю с хлывця' в сцё'пку, шо стойі'ть на дворі', і обі'дьвы нысу'ть два вылі'кых го'ршчыкы молока' - гэ'то вдой тыпэ'рышного дня. З глы'няного ко'мына сцё'бочкы ху'тко почына'е йты кызяковый дым; ді'вчына роспа'люе ого'нь, а стара'я выхо'дыть до ворі'т; моло'ко пырыробля'йіцьця в каймак. Поночо'та прыкры'ла всю станы'цю. По всёму' во'здуховы бы розлы'тый за'пах горо'днёго, скоты'ны і ману'шчого кызякового ды'му. Коло ворі'т і по гулыця'х всю'ды пырыбыга'ють коза'чкы і нысу'ть пудпа'ляны гану'чы. На дворі' чу'ты, як сопэ' і спокы'йно жуе' жу'йку скоты'на і оно' ба'бськы й дытя'чы голосы' пырыгу'куюцьця по дво'рах і гулыця'х. В бу'ддэнь ма'ло колы' почу'йіш п'я'ный мужчы'нськый го'лос.

Одна' коза'чка, стара'я, ро'сла, здоро'ва молоды'ця, з двора', шо напро'тів, прыхо'дыть до ба'бы Уліткы просы'ты огню'; в руці' в йійі' гану'ча.

- Шо, ба'бочко, впра'вылысь? - ка'жэ вона'.

- Ді'вка то'пыть. Шо огоньку' трэ'ба? - пыта'е ба'ба Улітка, гонорачы'сь тым, шо мо'жэ послужы'ты.

Обі'дьвы коза'чкы йдуть в ха'ту; загрубі'лы ру'кы, ны прывы'кшы до чого' мало'го, дрі'бного, лёкотячы' здыра'ють на'крывку з дорогэ'йі пу'шкы з запа'лкамы; бо запа'лкув шэ було' вэ'льмы ма'ло на Кавка'зы. Та'я, шо прышла', здоро'ва коза'чка сады'цьця на поми'шчыку с пэ'вным наміре'ніем поговоры'ты.

- Шо твий, ма'тёнко, в шко'лы? - пыта'е та'я, шо прышла'.

- Всэ дытэ'й гу'чыть, ма'тёнко. Пыса'в, шо до свя'та бу'дэ, - кажэ хору'нжыха.

- Чолові'к жэ розу'мный; всэ на по'льзу.

- Выдо'мо, шо на по'льзу.

- А мий Лука'ш на кордо'ны, а додо'му ны пуска'ють, - ка'жэ та'я, шо прышла', хоч хору'нжыха давно' гэ'тэ зна'е. Юй трэ'ба поговоры'ты про свого' Лукашя', яко'го ныда'вно вона' отпра'выла в козакы' і яко'го хо'чэ ожыны'ты з Мар'я'ныю, дочко'ю хору'нжого.

- На кордо'ны й стойі'ть?

- Стойі'ть, ма'ты. От свя'та ны був. Го'ндэ с Фомушкіным сорочкы' посла'ла. Ка'жэ: ныц, начя'льство хва'лыть. В йіх, ка'жэ, знов абрэкув шука'ють. Лукашко', ка'жэ, высё'лый, ныц собі'.

- Ну й дя'куваты Бо'гу, - ка'жэ хорунжыха. - Одны'м сло'вом, - Урван.

Лукашя' прозва'лы Урваном за то'е, во вин зухова'тый, цва'ный хло'пэць, за то'е, шо хло'пчыка, козачка' вы'тяг з воды', ворва'в. І хору'нжыха спомыну'ла про гэ'тэ, шоб од сыбэ' хорошэ' сказа'ты Лукашо'вуй ма'тыры.

- Дя'куваты Бо'гу, ма'ты, сын до'брый, молодчы'на, всі хва'леть, - ка'жэ Лукашо'ва ма'ты, - шоб оно' ожыны'ты ёго', то вмырла' б спокы'йно.

- А шо, чы ж ма'ло дыво'к в станы'ці? - отка'зуе хы'тра хору'нжыха, нызгра'бнымы рука'мы стараё'нцлыво зачыня'ючы пу'шку з запа'лкамы.

- Мно'го, ма'ты, мно'го, - завважя'е Лукашо'ва ма'ты і хыта'е голо'вою, - от твоя' ді'вка, Мар'я'нка, гэ'то то ді'вка, в усі'м полку' такэ'йі ны на'йдыш.

Хору'нжыха зна'е, чого' хо'чэ Лукашо'ва ма'ты, і хоч Лукашко' здае'цьця юй до'брым козако'м, вона' ны хо'чэ всэ про'сто сказа'ты, по-пэ'ршэ, - шо вона' хору'нжыха й богаты'рка, а Лукашко' - сын просто'го козака', сырота'. По-дру'гэ, шо юй ны хо'чыцьця так ху'тко росста'тысь з дочко'ю. А найби'льш з-за того', шо так трэ'ба робы'ты, коб було' хорошэ'.

- А шо, Мар'я'нка пудростэ', то'жэ бу'дэ ді'вка, ка'жэ вона' здэ'ржано і быз хвальбы'.

- Прышлю' сваты'в, прышлю', оно' садовыну' оборвэ'м, пры'дымо твэ'йі ла'скы просы'ты, - кажэ Лукашо'ва ма'ты. - Ля'шовы Васылё'вому пры'дымо кла'нятысь.

- А шо Ляш! - го'рдо одка'зуе хорунжыха, - зо мно'ю трэ'ба говоры'ты. На всэ своя' пора'.

Лукашо'ва ма'ты по стро'гому вы'глядовы хорунжыхы ба'чыть, шо бильш ліпш ны говоры'ты, пудпа'люе запа'лком гану'чу і, встаючы', ка'жэ:

- Ны забу'дься, ма'ты, запомыта'й гэ'ты слова'. Пойду', топы'ты трэ'ба, - добавля'е вона'.

Пераклад зроблены ў 1973 г.


Урывак з 10-й главы аповесці М.В.Гогаля
"Страшная помста"

Ды'вный Дніпр в ты'ху пого'ду, як спокы'йно й пома'лу нысэ' чырыз лісы' й го'ры по'вны во'ды свойі'. Ны зворухнэ'; ны захробосты'ть. Ды'высся й ны зна'йіш, йдэ чы ны йдэ ёго' вэ'лычна шырыня', і здае'цьця, бы ввэсь вы'лытый вин з шкла і бы сыня'ва люстрана'я доро'га, быз мі'ры в шырыню', быз конця' в довжыню', лыты'ть і в'е'цьця по зылё'ному сві'ты. Лю'бо тоды' й гаря'чому со'нцёвы огля'нутысь з высочыні' і опусты'ты лучі' в хо'лод шклянэ'йі воды', і ліса'м, шо коло бэ'рога, я'сно освыты'тысь в во'дах. В зылё'ных ку'чырах воны' збы'лысь ра'зом с полёвы'мы квытка'мы коло во'дэй і, нахылы'вшысь, ды'влецьця на самы'х сыбэ', шо в воді', і ны нады'влецьця, і ны наті'шецьця самы'мы собо'ю, і всмі'хуюцьця тым, шо в воді', і выта'ють йіх, маха'ючы голле'м. В сырэ'дыну Дніпра' воны' ны посмі'ють гля'нуты: ныхто', кро'мы сонця й сыня'вого нэ'ба, ны ды'выцьця в ёго'. Ма'ло яка'я пту'шка долыты'ть до сырэ'дыны Дніпра'. Пы'шный! Ныма' рыкы' такэ'йі, як вин, на всім сві'ты. Ды'вный Дніпр і в тэ'плу лі'тню ныч, як всэ засына'е, і чолові'к, і звір, і пту'шка; а Биг оды'н вылы'чно огляда'е нэ'бо й зэ'мню й вылы'чно стря'сае ры'зу. З ры'зы сы'плюцьця зо'ры. Зо'ры горе'ть і сві'теть над сві'том, і всі ра'зом одбыва'юцьця в Дніпро'вы. Всіх йіх дыржы'ть Дніпр в чо'рному логовы'ловы своё'му. Ны одна' ны втычэ' од ёго'; сыба' оно' пога'снэ на нэ'бы. Чо'рный ліс, вны'заный сонны'м ворі'ннем, і нымаві'сты як давно' розла'маны го'ры, сві'тячысь, намага'юцьця закры'ты ёго' до'вгыю ті'нню свэ'ю - напра'сно! Ныма' ныц на сві'ты, шо могло' б прыкры'ты Дніпра'. Сы'ный, сы'ный, пома'лу розлыва'йіцьця вин, і сырыд ночы, бы сырыд дня, выдно' ёго' на ты'лько здалі'к, на кы'лько можэ ба'чыты чолові'чэ го'ко. Голу'блячысь і прыту'люючысь блы'жэй до бырогы'в од ночно'го хо'лоду, дае' вин сіре'брану струю'; а вона' ся'йнэ бы па'сок дама'скськыйі шя'блі; і вин, сы'ный, знов засну'в. Ды'вный-хоро'шый і тоды' Дніпр, і ныма' на сві'ты рыкы' такэ'йі, як вин! А як про'йдуть по нэ'бы го'рамы сы'ны хмарі', як чо'рный ліс хыта'йіцьця до корі'ння, дубы' трышче'ть, і як мыгнэ', выбыва'ючысь мыз хмаря'мы, зра'зу осві'тыть ввэсь світ - страшны'й тоды' Дніпр! Водяны'йі паґу'ркы грохоте'ть, сту'каючысь об бырогы' і, блышчачы' й сто'гнучы, одбыга'ють наза'д, і пла'чуть, і захо'дыцьця далё'ко. Так захо'дыцьця од го'ра стара'я козако'ва ма'ты, отправляючы свого' сы'на в вийсько. Высё'лый і нахохо'ляный йі'дэ вин на вороно'му коні', взя'вшысь в бо'кы і по-хлопчі'вському насу'нувшы шя'пку на бик; а вона', голо'сячы, быжы'ть за йім, хвата'е ёго за сыдло', ло'выть поводкы', і ла'мнэ над йім ру'кы, і залыва'йіцьця гы'ркымы слёзьмы'.

Ды'ко чырні'ють помыз хва'лямы, шо домага'юцьця свого', обгорі'лы пынькы' й камі'нне на вы'пукняному бэ'роговы. І б'е'цьця об бэ'рог, пудныма'ючысь ввэрх і опуска'ючысь вныз, ло'дка, шо прыплыва'е до бэ'рога. Хто с козакы'в осмі'лыцьця ба'вытысь в човні' тоды', як розозлы'вся стары'й Дніпр? Му'сыть, той ны зна'е, шо вин клыка'е людэ'й, бы му'хэй.

Пераклад зроблены ў 1966 г.