Sekcja Dziejów Ziem Północno-Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku

W dniu 9 marca 2001 roku członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, zgodnie ze wstępnymi decyzjami podjętymi na Walnym Zgromadzeniu PTH Oddziału w Białymstoku (w dniu 30.01.2001 r.), postanowili powołać Sekcję Dziejów Ziem Północno – Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. W trakcie zebrania założycielskiego w celu sprawniejszej organizacji działań Sekcji, utworzono Komisję Koordynującą. Przewodniczącym Komisji został mgr Wojciech Śleszyński (Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku) a Wiceprzewodniczącym mgr Urszula Kraśnicka (Muzeum Wojska w Białymstoku).

Zasadniczym celem powołanej Sekcji jest aktywizacja i konsolidacja wszystkich osób zajmujących się badaniem dawnych Kresów Wschodnich. W odczuciu organizatorów brakowało bowiem miejsca, w którym osoby zainteresowane wyżej wymienioną problematyką, a pracujące często w różnych instytucjach naukowych, dydaktycznych czy muzealnych w kraju i zagranicą, mogłyby się spotykać i wspólnie inicjować różne przedsięwzięcia naukowe. Celem powołanej Sekcji nie jest organizowanie jeszcze jednego fasadowego towarzystwa naukowego z własną siedzibą, gabinetami i biurkami, a raczej stworzenie forum swobodnej wymiany propozycji i myśli badawczych.

Białystok, dzięki swojemu położeniu geograficznemu winien stanowić naturalny pomost kulturalny spinający dawne północno-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej niezależnie od ich obecnej przynależności państwowej. Szanując współczesne granice państwowe nie można zapominać o wspólnym historycznym dziedzictwie ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Postęp w nauce osiągnąć można jedynie poprzez swobodną wymianę myśli pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Twórcy Sekcji zapraszają do uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych naukowców i miłośników historii z Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej i innych krajów. Udostępniają również do publikowania łamy “Biuletynu Historii Pogranicza”, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku.

Obecnie w ramach Sekcji Dziejów Ziem Północno - Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej prowadzone są prace nad przygotowaniem dwóch międzynarodowych projektów badawczych;

1. “Sztetł – wspólne dziedzictwo”, współtworzonego wspólnie przez studentów historii z Polski (Instytut Historii Uniwersytet w Białymstoku) i Białorusi (Uniwersytet w Grodnie). Planowany jest również udział młodzieży z jednego z ośrodków naukowych w Izraelu. Od strony organizacyjnej projekt “Sztetł – wspólne dziedzictwo” przygotowywany jest przez studentów Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Żydów Polskich Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Artur Markowski (student IV roku historii UwB).

2. “Polityka i codzienność na Kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Stosunki narodowościowe - pokojowa koegzystencja czy konflikty tożsamości narodowych?”. Projekt przygotowywany jest przez pracowników naukowych Instytutu Historii UwB, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Grodnie i Uniwersytetu w Brześciu.

***

Sekcja Dziejów Ziem Północno-Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Białymstoku.

Cele programowe:

  • Badanie dziejów ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, obecnie znajdujących się na terytoriach następujących państw: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.
  • Poznawanie wielkokulturowego i wielonarodowego charakteru wyżej wymienionych obszarów.
  • Nawiązywanie współpracy z historykami litewskimi, białoruskimi, łotewskimi, estońskimi, ukraińskimi i rosyjskimi.
  • Organizowanie sesji naukowych poświeconych historii pogranicza polsko–białorusko–litewskiego.
  • Wzajemna pomoc w kwerendach archiwalnych.
  • Wspólne publikacje źródłowe.
  • Wymiana najnowszych wydawnictw dotyczących szeroko rozumianych Kresów Północno–Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, ukazujących się w Polsce, na Litwie, Łotwie, Białorusi i w innych krajach.

Osoby zainteresowane pracami Sekcji Dziejów Ziem Północno - Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej proszone są o kontakt pod adresem:

Sekcja Dziejów Ziem Północno - Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej
Polskiego Towarzystwa Historycznego
Wojciech Śleszyński
Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
e-mail: wsleszynski@poczta.onet.pl

Wojciech Śleszyński