Звесткі пра аўтараў

Клімчук Фёдар Данілавіч (Мінск, Беларусь) - вучоны-лінгвіст. Нарадзіўся 27 лютага 1935 г. у вёсцы Сіманавічы (мясц. Сы'моновычы) Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння ў 1952 г. Драгічынскай СШ № 2 паступіў у Пінскі дзяржаўны настаўніцкі інстытут (гістарычны факультэт), які закончыў у 1954 г. У 1954-1968 гг. працаваў настаўнікам. У 1967 г. закончыў завочна Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М. Горкага (гістарычны факультэт). У 1968-1971 гг. - аспірант Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР. З 1971 г. - малодшы навуковы супрацоўнік, з 1981 г. старшы навуковы супрацоўнік гэтага ж Інстытута. Кандыдацкую дысертацыю абараніў у 1973 г. Аўтар каля 150 навуковых прац. Асноўныя накірункі навуковай дзейнасці: дыялекталогія, лінгвагеаграфія, лексікаграфія, тапанімія, глотагенез, этнагенез, міжмоўныя і міжэтнічныя кантакты, сацыялінгвістыка, фальклор, этнаграфія, этналінгвістыка. Старшыня Грамадскага аб'яднання "Заходнепалескае навукова-краязнаўчае таварыства "Загароддзе". У 2001 г. Ф.Д. Клімчуку прысуджана Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь у галіне гуманітарных і сацыяльных навук.

Леванцэвіч Лена Васільеўна (Брэст, Беларусь) - кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна. Нарадзілася ў в. Здзітаў Бярозаўскага раёна.

Кандыдацкая дысертацыя - "Лінгвагеаграфічная групоўка гаворак Бярозаўскага раёна" (1996). Спецыялізацыя - дыялекталогія, лексікалогія, этналінвістыка, лінгвістычнае краязнаўства. Публікацыі: Атлас гаворак Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Фанетыка (1993 г.); Марфалогія (1994 г.); Лексіка (2001 г.).

Афтанази Роман (Вроцлав, Польша) - искусствовед и историк, исследователь резиденций польских магнатов на территории бывшей Речи Посполитой. Автор уникальных многотомных "Материалов к истории резиденций".

Белавешкін Андрэй (Бяроза, Беларусь) - краязнаўца, аматар археалогіі.

Гаврилюк Юрий (Бельск-Подлясский, Польша) - историк, журналист и поэт. Исследователь истории Подляшья и Полесья, истории православной церкви в этих регионах. Опубликовал 8 исторических монографий, автор трёх поэтических сборников.

Зданьский Ксаверий (Польша) - историк и краевед. Уроженец Брестского уезда. В 20-30 гг. ХХ века написал несколько книг по истории Берестейщины.

Ильенков Вячеслав (Пинск, Беларусь) - краевед Пинщины, журналист газеты "Пінскі веснік".

Ільїн Олександр (Берестя, Білорусь) - історик і краєзнавець, доцент Білоруського державного університету транспорту.

Кнырэвіч Сяргей (Мінск, Беларусь) - краязнаўца Бярозаўшчыны.

Котляр Николай Фёдорович (Киев, Украина) - доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины, исследователь истории Древней Руси, нумизмат, заведующий сектором истории Киевской Руси Института истории НАН Украины. Опубликовал 21 монографию, автор свыше 350 научных статей.

Лысенко Пётр Фёдорович (Минск, Беларусь) - доктор исторических наук, профессор, археолог, заведующий отделом археологии средневекового периода Института истории НАН Беларуси. С 1961 года исследует археологические памятники эпохи Киевской Руси на территории южной и центральной Беларуси. По результатам его исследований создан уникальный археологический музей "Берестье". Опубликовал шесть монографий, автор свыше 60 научных статей.

Маліноўскі Міхась (Баранавічы, Беларусь) - журналіст і краязнаўца, пазаштатны супрацоўнік газеты "Культура", правадзейны член Геаграфічнага таварыства.

Рылюк Георгий Яковлевич (Минск, Беларусь) - кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии материков и океанов Бел. гос университета. Родился в 1935"г. в д."Пикачи (официально включена в состав с."Липники) Дрогичинского р-на. Автор 10 книг, учитывая переизданные и дополненные (без переизданных и дополненных - 8 книг).

Сінкевіч Мікалай (Бяроза, Беларусь) - журналіст, краязнаўца, заснавальнік і выдавец часопіса "Гістарычная Брама".

Слешынский Войцех (Белосток, Польша) - историк, магистр, ассистент института истории Белостокского университета.

Смирнов Анатолий Александрович (Гродно, Беларусь) - краевед, учитель истории.