Звесткі пра аўтараў

Бензярук Анатоль (Жабінка, Беларусь) - гісторык, краязнаўца Жабінкаўшчыны, аўтар кнігі "Наш край - Жабінкаўшчына", даследчык жыцця і дзейнасці Т.Касцюшкі.

Леженьский Цезари
Леженьский Цезари.

Ильенков Вячеслав (Пинск, Беларусь) - краевед Пинщины, журналист газеты "Пінскі веснік".

Ільїн Олександр (Берестя, Білорусь) - історик і краєзнавець, доцент Білоруського державного університету транспорту.

Леженьский Цезари (Варшава, Польша) - писатель, журналист и литературовед. Родился в 1930 г. в Познани. Журналистику и польскую филологию изучал в Ягеллонском университете. В период немецкой оккупации был членом "szarych szeregow", участник Варшавского восстания. Дебютировал в 1948 г. на страницах журнала "Poprostu" как публицист. Был главным редактором "Kuriera Polskiego". Автор 30 художественных повестей и книг, канцлер международной капитулы ордена Улыбки.

Прыбытка Г.В.
Прыбытка Г.В.

Оремус Франтишек (Величка, Польша) - капитан Армии Краёвой, президент Главного правления Общества солдат Армии Краёвой и политических узников.

Прыбытка Генадзь Віктаравіч (Брэст, Беларусь) - гісторык, мовазнаўца, выкладчык Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Нарадзіўся ў 1963 г. У 1987 г. скончыў Маскоўскі абласны педагагічны інстытут імя Н.Крупскай. У 2000 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю "Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVII ст. (1655-1668 гг.)". Займаецца даследаваннем унутрыпалітычнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага XVII-XVIII стст.

Слешыньский Войцех (Белосток, Польша) - историк, доктор истории, преподаватель института истории Белостокского университета, автор монографий "Bialystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939-1941" и "Okupacja sowiecka na Bialostocczynie 1939-1941".