Ród Łeżeńskich na Białorusi

Ród Łeżeńskich osiadły na Białorusi dopiero pod koniec XVIII wieku wywodzi swe korzenie z Polski centralnej, z Mazo­wsza. Obecnie, najmłodszy z rodziny 10 letni Błażej jest 21 udokumentowanym potomkiem rodu. Protoplastą /założycielem/ rodu był Jan Głowacz z Leżenic, wojewoda mazowiecki, rycerz króla Władysława Jagiełły, który poległ 12 sierpnia nad rzeką Worsklą na Ukrainie, kiedy to pod dowództwem księcia Witolda walczył z Tatarami.

Последние владельцы Оранчиц Аделя и Павел Леженские с внуком Цезарием. 1938 г.
Последние владельцы Оранчиц Аделя и Павел Леженские с внуком Цезарием. 1938 г.

Wśród znamienitszych członków tego rodu znaleźli się biskupi, opaci, sekretarze królewscy, wojewodowie i pułkownicy walczący w imię Rzeczyposolitej. Ponadto historia rodu odnotowuje ludzi zasłużonych w walkach o wolność i niepodległość w okresie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, powstań narodowych, bojów w okre­sie II wojny światowej, powstań narodowych i powstania warszaw­skiego.

Syn Jana Głowacza zabitego przez Tatarów również Jan Łeźeński a także wojewoda mazowiecki w dniu 31 grudnia w 1435 roku podpisał w Brześciu Kujawskim pokój z Krzyżakami, dzięki któremu Polska odzyskała miasto Nieszawę z przyległym okręgiem.

Trzech Łezeńskich było sekretarzami królewskimi: Władysława IV – Marian; Jana Kazimierza – Abraham oraz Jana III Sobieskiego – Mikołaj. Zmarły w 1675 roku Tomasz Leżeński był arcybiskupem gnieźnieńskim oraz biskupem chełmskim i łuckim. Wspomagał finansami kościelnymi króla Jana Kazimierza w jego walce ze Szwedami. Zaś w 1665 roku zapisał się w historii Polski zażegnując zbrojne starcie rokoszan Łubomirskiego ze zwolennikami króla doprowadzająć do ugody i pokoju. Był także opatem słynnego zakonu cystersów w Wąchocku, gdzie w kościele znajduje się jego nagrobek. Przez wiele lat piastował takżę stanowisko sekretarza królew­skiego.

W XVIII wieku Marcin Leżeński był szambelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Posłował także na Sejm Czteroletni i był współtwórcą Konstytucji 3 Maja oraz założycielem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji 3 Maja. Autor zachowanych do dziś broszur politycznych.

Najciekawszą jednak legendą podkreślaną w niektórych herbarzach (Balcer, Łaguna, Orgelbrand) jest pochodzenie Łeżeńs­kich od ostatniego z dynastii Piastów – króla Kazimierza Wielkie­go. Monarcha ten miał ze swą żydowską kochanką Esterą dwóch synów, których ochrzono. Ponoć przyjęto ich do potężnego wówczas rodu Nałęczów (Łeżeńscy pieczętują się herbem Nałecz) a Abraham z Nowego Dworu, syn Tomisława, na życzenie króla adoptował obu chłopców. Mieli to być Jan Głowacz, z Leżenic wspomniany wyżej wojewoda mazowiecki, poległy pod Worsklą, który dał początek rodowi Łeżeńs­kich i Niemierza z Nowego Dworu, który dał początek rodowi Zbąskich.

Павел Леженски. 1938 г.
Павел Леженски.
1938 г.

Do 1943 roku w majątku Orańczyce koło Linowej w pow. Prużana stał dworek szlachecki będący jednym z nielicznych zabytków drewnianego budownictwa na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a później na ziemi Białoruskiej. Za króla Zygmunta Augusta Orańscy założyli tu majątek ziemski i w 1560 roku wybudowali dworek modrzewiowy na ceglanej podmurówce. Od ich nazwiska miejscowość przyjęła nazwę Orańczyce. Drogą spadkową dwór i majątek odziedziczyli Iżyccy. Z kolei ich spadkobierczyni panna Deramer przejęła dobra ziemskie i wraz z dworem wniosła w posagu Ignacemu Leżeńskiemu, oficerowi powstania kościuszkowskiego. Jego portret z roku 1792 w mundurze porucznika gwardii pieszej litewskiej wisiał w Orańczycach do 1939. Został zniszczony wraz z wyposażeniem dworu przez bolszewików we wrześniu-październiku 1939 roku. Grób Józefy z Deramerów Łeżeńskiej (1776-1852) znajduje się do dziś na cmentarzu katolickim w Prużanie.

Po Ignacym Leżeńskim właścicielami majątku i dworu w Orańczycach byli: Ferdynand Leżeński (1794-1858) – grób na cmentarzu w Prużanie, Bolesław Leżeński (zm. 1917) i Paweł Leżeński (1880-1945), ostatni właściciel Orańczyc. Jego synem był Jerzy (1906-1944) – prawnik i publicysta, żołnierz ZWZ-AK rozstrzelany przez Niemców w Warszawie, wnukiem Cezary ur. 1930, pisarz, autor 30 powieści i książek, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, zamieszkały w Warszawie.

Dwór w Orańczycach był prostokątny i liczył 8 pokoi. W wieku XIX rozbudowany o kuchnię z trzema pokojami. Dom miał rozmiary 7 na 20 metrów, był kryty gontem. Ganek podtrzymywały cztery potężne, murowane kolumny. Z tyłu dworu znajdowała się obszerna, otwarta weranda. Cały był zbudowany z bali modrzewiowych znakomicie zachowanych. Paweł Leżeński opowiadał, że w czasach jego dzieciństwa tj. w końcu XIX wieku, kiedy szalowano zewnętrzne ściany deskami, gwoździe wbijane w modrzewiowe bale powodowały wyciekanie żywicy.

Sufit w jadalni podtrzymywały grube, drewniane belki, które wraz z pułapem wygięte były ku dołowi. Według przekazu rodzinnego, podczas wojen szwedzkich ukryto na strychu worki ze zbożem, aby uchronić je przed grabieżą. Ciężar ten spowodował trwałe wygięcie belek. Dwór w dobrze zachowanym stanie stał do 1943 roku, kiedy to został podpalony przez oddział partyzancki AK pod dowództwem kpt. Wojciecha Zbiluta ps. “Jur” w trakcie dramatycznego starcia z oddziałem niemiecki. Wtedy spłonął doszczętnie.

Dwór otaczał park o wymiarach 200 na 300 metrów ze starodrzewem, sadem, stawami rybnymi, plażą nad strumykiem (dziś zasypanym) oraz dwiema krzyżującymi się alejami obsadzonymi leszczyną tworzącą zielone tunele.

Cezary Łeżeńs­ki

* * *

В "Списке дворян Пружанского уезда" за 1893 год, хранящемся в Национальном историческом архиве Беларуси в Гродно, читаем:

Оранчицы, усадебный дом. 1938 г.
Оранчицы, усадебный дом. 1938 г.

"513. Леженский Казимир Игнатьевич
 514. Леженский Фердинанд-Маврикий Игнатьевич
 515. Его сыновья: Иосиф-Северин
 516.                      Юльян-Владислав-Казимир
 517.                      Болеслав-Иосиф-Фома
 518. Леженский Сигизмунд-Игнатий сын Иосифа-Северина"

В документах этого же архива есть сообщение, что помещик имения Болкуны (возле Дрогичина-Полесского) Северин Фердинандович Леженский (1823-1893) 19 февраля 1864 года был арестован за сношение с повстанцами, но, правдоподобно, не был сослан, а только оставался под полицейским надзором. Он был родным братом прадеда писателя Цезаря Леженского. Похоже, что Северин Леженский был женат на Амелии Крашевской, дальней родственнице писателя Юзефа Крашевского, которая в качестве приданого принесла своему мужу имение Болкуны. А это означает, что Леженские были в хороших отношениях с пружанскими Крашевскими. С 1893 года до начала 2-й мировой войны Болкунами владела Зофья-Каролина Леженская, дочь Северина.

В Брестском областном архиве нами найдены также некоторые документы, касающиеся рода Леженских: судебное дело о разделе имущества между дедом и прабабушкой писателя, а также выдержка из метрической погребальной книги римско-католического приходского костёла в Пружанах от 1932 г. о смерти прабабушки:

Имя, фамилия и положения умершего: Эмилия Леженская с дому Жонсницких (Rząsnickich).
Имя и фамилия родителей умершего: Ян Жонсницкий и Клементина с Печхальских (Pieczchalskich).
День, месяц и год смерти:
23 февраля 1932 г.
Возраст умершего, причина смерти: восемьдесят два года, старость.
Когда, где и кем похоронен: 27 февраля 1932 г. на римско-католическом кладбище в Пружанах пружанским деканом Брониславом Келбашем.
Кого умерший осиротил: Сына Павла 51 год и дочь Янину-Клементину 46 лет.
ГАБО, ф.79, оп.2, д.1384, л.121

Аллея из лещины в усадебном парке Оранчиц. 1938 г.
Аллея из лещины в усадебном парке Оранчиц. 1938 г.

А вот выдержки из судебного дела:

22 февраля 1922 г. третейский суд в лице трёх судей Тадеуша Мерачевского, Юзефа Чарноцкого и Леонарда Выбрановского [...] приступил к рассмотрению спора, возникшего между наследниками умершего Болеслава Леженского, его женой Эмилией Леженской, сыном Павлом Леженским и дочкой Яниной Ямницкой из дома Леженских, о разделе между ними усадьбы "Оранчицы", расположенной в гмине Линово Пружанского уезда Полесского воеводства. К расмотрению дела стали: Павел Леженский, Янина Ямницкая и от имени Эмилии Леженской - Богдан Шадурский [...].

Было выяснено следующее: в наследстве Болеслава Леженского, умершего в Москве 18 июля 1917 года, осталось поместье "Оранчицы", расположенное в Пружанском уезде, общей площадью около 800 десятин земли, из которой: около 210 пахотной земли, около 210 лугов и около 460 десятин лесу и подлесной земли вместе с лесом и зданиями: жилой дом, упряжная конюшня, каменный сарай, хлев, коровник, стодола, изба на 4 семьи, флигель и конюшня для экипажей.

После возвращения в страну наследники использовали поместье совместно, из-за чего между ними возникали споры; для разрешения этих споров решили выйти из совместной собственности путём раздела, а поскольку не пришли к взаимному согласию, то решили обратиться в третейский суд. Павел Леженский считает, что раздел поместья нарушит его хозяйственную целостность, предлагает оставить ему в целостности поместье со зданиями и лесом, а часть сестры Янины Ямницкой и матери Эмилии Леженской оплатить деньгами по частям, согласно решению третейского суда. На такое предложение не соглашаются Янина Ямницкая и от имени Эмилии Леженской - Богдан Шадурский, мотивируя тем, что раздел пахотной земли и лугов является возможным [...]. Стоимость всего поместья Оранчицы наследниками оценивают на 450 тыс. польских марок [...].

Последняя владелица Оранчиц Аделя Леженска во въездной аллее в усадьбу. 1938 г.
Последняя владелица Оранчиц Аделя Леженска во въездной аллее в усадьбу. 1938 г.

Постановляет: 1) в собственность Павла Леженского выделить половину пахотной земли и лугов в поместье Оранчицы, вместе около 200 десятин, а именно: сам фольварк Оранчицы с садом, пахотной землёй около фольварка и сада, в "целости урочища "Санковщизна", "Загородье", "Ямиско", половина урочища "Северинов", прилегающего к урочищу "Санковщизна", деля его поперёк, и часть урочища "Пеньки" и "Груд", лежащих по левой стороне шоссе Пружаны-Запруды и половину земли под лесом в урочище "Ясковщизна" в границах: с одной стороны - земли Трембицкого, со второй - Феликса Стасевича, с третьей - села Ольшаны, и с четвёртой - вторая половина этого урочища; луги в урочищах "Лаз", "Глинки", "Межровье", "Засадье", часть урочища "Погоня" от шоссе к гребле, идущей от урочища "Груд" на фольварк, половину урочища "Зимник" в границах от леса поместье Оранчицы от земли Максима Потапчука и Андрея Василика, поместья Дубровки [...] и часть урочища "Плуски", прилегающей к дороге, идущей от шоссе до этого урочища через "Груд" и здания: жилой дом, конюшня для лошадей, каменный сарай, хлев, стодолу и избу на 4 семьи.

2) В собственность Эмилии Леженской и Янины Ямницкой совместно, поровну каждой, выделить вторую половину пахотной и лугов, поместье Оранчицы - вместе около 200 десятин. [...] 4) Дорога, ведущая от шоссе до урочища "Плуски" через урочище "Груд", должна быть оставлена для общего пользования владельцам имения Оранчицы. 5) Весь лес в поместье Оранчицы в пору невозможности его естественного раздела остаётся в общем владении наследников. [...]

Фольварк Янины Ямницкой и Эмилии Леженской должен быть построен в течение 4-х лет от сегодняшнего дня, призначенные им на основе этого решения суда здания: флигель, каретный сарай и изба на 4 семьи - должны быть перенесены в течение этого термина на место, выбранное собственниками, и, кроме того, могут из материала, взятого с ещё не поделенного леса, построить себе стодолу, хлев, каменный сарай и жилой дом. Средства на перенесение и ремонт старых зданий несут все наследники вместе: Павел Леженский в одной половине сам, а Янина Ямницкая и Эмилия Леженская во второй половине вместе [...].

8) Четырёхлетний срок постройки фольварка наследницами не может быть увеличен, в течение которого наследницы право на общее использование с Павлом Леженским, а именно: стодола, каменный сарай и дом и половину сада, а после окончания срока Янина Ямницкая и Эмилия Леженская теряют право на пользование зданиями и садом [...].

ГАБО, ф.79, оп.2, д.1384, л.78

Александр Ильин